loader image

Klauzula informacyjna

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Easy Pro Logistik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janikowie, przy ul. Leśnej 36 kod pocztowy 62 – 006 Janikowo adres e-mail: biuro@easyprologistik.com, tel. 728-804-373
Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Pan Mikołaj Woźniak, ul. Leśna 36, 62-006 Janikowo adres e-mail: mikolaj.wozniak@easyprologistik.com, tel. 728-804-373. Wskazana osoba dedykowana jest także do kontaktu w zakresie wszelkich pytań i wątpliwości, jakie Pani/Pan zgłaszają w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 litera b i c RODO i w celu: • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia umowy
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odstąpieniem od dalszej współpracy, gdyż brak zgody w przedmiotowym zakresie uniemożliwia realizację obowiązków wynikających z stosunku prawnego wiążącego Panią/Pana z Easy Pro Logistik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

(w okolicznościach, gdy treść maila zawiera informacje stanowiące dane osobowe):

EASY PRO LOGISTIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janikowie, ul. Leśna 36 62-006 Swarzędz której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS:0000581748 NIP:7773255421, REGON:362793052 (dalej: „Spółka”)jest Administratorem Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być/będą: firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny, tj. związany z wykonaniem umowy i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zapytaniem. Przysługuje Ci: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) prawo do usunięcia danych, d) prawo ograniczenia przetwarzania danych, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem). Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz nam swoich danych możemy odmówić żądanych przez Ciebie działań, w tym nie zawrzeć z Tobą umowy. Twoje dane nie służą do profilowania klienta ani do podejmowania zautomatyzowanych działań.